Users Online: 88
Home Print this page Email this page
Home About us Editorial board Search Browse articles Submit article Ahead of Print Instructions Subscribe Contacts Login 
This article has been cited by
1Hypothyroidism and Lipid Levels in a Community Based Study (TTS)
Shahram Alamdari,Atieh Amouzegar,Maryam Tohidi,Safoora Gharibzadeh,Pouyan Kheirkhah,Parnian Kheirkhah,Fereidoun Azizi
International Journal of Endocrinology and Metabolism.2015;14(1)
[DOI]
2SIMVASTATIN DECREASES SEX HORMONE LEVELS IN MALE RATS
Xiujuan Zhang,Jia Li,Xiaoming Zhou,Qingbo Guan,Jiajun Zhao,Ling Gao,Chunxiao Yu,Yong Wang,Changting Zuo
Endocrine Practice.2017;23(2)175
[DOI]
3Effects of green tea extract on overweight and obese women with high levels of low density-lipoprotein-cholesterol (LDL-C): a randomised, double-blind, and cross-over placebo-controlled clinical trial
Lin-Huang Huang,Chia-Yu Liu,Li-Yu Wang,Chien-Jung Huang,Chung-Hua Hsu
BMC Complementary and Alternative Medicine.2018;18(1)175
[DOI]
4Effect of ATorvastatin On Chronic subdural Hematoma (ATOCH): a study protocol for a randomized controlled trial
Rongcai Jiang,Dong Wang,Wai Sang Poon,Yi Cheng Lu,Xin Gang Li,Shi Guang Zhao,Ren Zhi Wang,Chao You,Xian Rui Yuan,Jian Min Zhang,Hua Feng,Zhou Fei,Xin Guang Yu,Yuan Li Zhao,Jin Hu,De Zhi Kang,Ru Tong Yu,Guo Dong Gao,Xi De Zhu,Tao Sun,Jie He Hao,Xian Zhi Liu,Ning Su,Shu Yuan Yue,Jian Ning Zhang
Trials.2015;16(1)175
[DOI]
5Atorvastatin alters the expression of genes related to bile acid metabolism and circadian clock in livers of mice
Wen-Kai Li,Huan Li,Yuan-Fu Lu,Ying-Ying Li,Zidong Donna Fu,Jie Liu
PeerJ.2017;5(1)e3348
[DOI]
Feedback
Subscribe

Subscribe this journal
Submit articles
Most popular articles
Joiu us as a reviewer
Email alerts
Recommend this journal